ฟาร์มมาตรฐาน

ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร

ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง

หรือสารเบต้าอะโกนิสท์