ผู้บริหาร

นพ.ภาคภูมิ พีรวรสกุล

กรรมการผู้จัดการ

นางจารุพรรณ พีรวรสกุล

รองกรรมการผู้จัดการ